Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych w 2017r.

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20  zł
Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80
Wydanie paszportu

 

4,00
Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20
Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny) 53,50
Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego  

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego  

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy  

53,50

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia  

150,00

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia  

46,50

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50
Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00
Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80
Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50
Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00
Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00
Wysyłka paszportu koniowatego

 

7,80
Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego 48,50