Cennik opłat zootechnicznych na 2017r.

Uchwała nr      13/2016

Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 29.12.2016r.

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2017r.:

  1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                         20,00 zł

     – członkowska – roczna                                                                                                     50,00 zł

  1. Opłaty zootechniczne:

    – OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                            30,00 zł

    – OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej

                    dla członków Związku                                                                                        33,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                                 60,00 zł

    – WKM – wpis do księgi klaczy młodej

                    dla członków Związku                                                                                        22,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                                 40,00 zł

    – OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                          150,00 zł

    – OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego

                    dla członków Związku                                                                                      159,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                               180,00 zł

    – WOM – wpis do księgi ogiera młodego

                    dla członków Związku                                                                                      106,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                               120,00 zł

    –    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                              10,00 zł

   – POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                   próbie dzielności                                                                                                 20,00 zł

    – POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności           50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    – PK – ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                próbie dzielności –  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                 50,00 zł

    – za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                5,00 zł

    – za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                              75,00 zł

    – za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                  1,00 zł

    – za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                          100,00 zł

    – za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                            40,00 zł

           * za każdą kolejną klacz                                                                                              30,00 zł

    – za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                50,00 zł

    – za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                            50,00 zł

    – za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                1,00 zł

                                                                                               za każdy druk/dzień

    – za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                            80,00 zł

    – opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego            48,50 zł

            Uchwała wchodzi w życie 01.01.2017 roku.

            Traci moc uchwała 9/2015 z dnia 21.12.2015r