Cennik opłat obowiązujący w 2021r.

Uchwała nr      5/2020

Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie
z dnia 16.12.2020r.

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni
w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2021r

1. Składka: 
– wpisowe                                                                                                                      20,00 zł
– członkowska – roczna                                                                                   50,00 zł
2. Opłaty zootechniczne: 
– OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                  30,00 zł
– OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                     45,00 zł
– WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                      30,00 zł
– OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa           150,00 zł
– OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                 159,00 zł
– WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                     106,00 zł
– OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego         10,00 zł
– POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej 
                próbie dzielności                                                                                     20,00 zł
– POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej
              próbie dzielności (* dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców)                 
50,00 zł
– PK  –  ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej 
             próbie dzielności – (dotyczy klaczy wszystkich ras)                                 50,00 zł
– za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru       5,00 zł
– za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                 75,00 zł
– za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                      1,00 zł
– za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                 100,00 zł
– za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK   25,00 zł
– za nabycie ogiera do rozrodu                                                                               50,00 zł
– za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 15 stycznia
   następnego roku                                                                    
50,00 zł/za każdy dzień
– za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia
   i wydanie paszportu                                                                                          
80,00 zł
– identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                     80,00 zł
– opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania
   koniowatego                                                                                                       
48,50 zł
– zgodnie z Uchwałą Nr. 27/2019 z dnia 9 grudnia 2019r. Prezydium Zarządu PZHK – opłata za przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze w programach ochrony zasobów genetycznych                 50,00 zł/klacz


Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2021 roku.

Traci moc uchwała 12/2019 z dnia 20.12.2019r