Cennik opłat obowiązujący w 2020r.

Uchwała nr      12/2019

Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 20.12.2019r.

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2020r.

  1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                   20,00 zł

     – członkowska – roczna                                                                                               50,00 zł

  1. Opłaty zootechniczne:

    – OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                      30,00 zł

    – OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                     45,00 zł

    – WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                       30,00 zł

    – OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                    150,00 zł

    – OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                 159,00 zł

    – WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                  106,00 zł

    –    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                        10,00 zł

    – POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                    próbie dzielności                                                                                          20,00 zł

    – POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

                  próbie dzielności                                                                                            50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    – PK  –  ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                 próbie dzielności –  dotyczy klaczy wszystkich ras                                        50,00 zł

    – za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                         5,00 zł

    – za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                        75,00 zł

    – za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                            1,00 zł

    – za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                 100,00 zł

       – za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                   50,00 zł

    – za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 15.stycznia                              50,00 zł

                       następnego roku   /  za każdy dzień

    – za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                       80,00 zł

    – opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego        48,50 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr. 27/2019 Prezydium Zarządu PZHK opłata za
przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze
w programach ochrony zasobów genetycznych                                                              50 zł za klacz

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2020 roku.

Traci moc uchwała 14/2019 z dnia 20.12.2019r