Cennik opłat na 2019r.

Uchwała nr      14/2018

        Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 19.12.2018r.

            Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2019r.

 

  1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                                    20,00 zł

– członkowska – roczna                                                                                                               50,00 zł

 

  1. Opłaty zootechniczne:

 

    – OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                                       30,00 zł

– OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                                         45,00 zł

– WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                                          30,00 zł

– OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                                      150,00 zł

– OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                                   159,00 zł

– WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                                     106,00 zł

–    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                                          10,00 zł

– POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

próbie dzielności                                                                                                          20,00 zł

– POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

próbie dzielności                                                                                                           50,00 zł

* dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

– PK  –  ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

próbie dzielności –  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                           50,00 zł

– za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                            5,00 zł

– za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                                         75,00 zł

– za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                             1,00 zł

– za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                                   100,00 zł

– za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym:

* do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                                     40,00 zł

* za każdą kolejną klacz                                                                                                       30,00 zł

– za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                       50,00 zł

– za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                                    50,00 zł

– za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                           1,00 zł

za każdy druk/dzień

– za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                                     80,00 zł

– opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego                     48,50 zł

 

      

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2019 roku.

Traci moc uchwała 23/2017 z dnia 28.12.2017r