Cennik opłat na 2018r.

 Uchwała Nr. 23/2017 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 28.12.2017r.

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd Związku ustaliłi i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2018r.:

  1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                               20,00 zł

     – członkowska – roczna                                                                                                          50,00 zł

  1. Opłaty zootechniczne:

    – OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                                   30,00 zł

    – OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                                    45,00 zł

    – WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                                     30,00 zł

    – OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                                  150,00 zł

    – OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                              159,00 zł

    – WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                               106,00 zł

    –    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                                     10,00 zł

    – POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                    próbie dzielności                                                                                                     20,00 zł

    – POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

                  próbie dzielności                                                                                                       50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    – PK  –  ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                 próbie dzielności –  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                    50,00 zł

    – za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                     5,00 zł

    – za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                                  75,00 zł

    – za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                      1,00 zł

    – za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                            100,00 zł

    – za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym:

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                               40,00 zł

           * za każdą kolejną klacz                                                                                                  30,00 zł

    – za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                   25,00 zł

    – za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                              50,00 zł

    – za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                     1,00 zł

                         za każdy druk/dzień

    – za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                               80,00 zł

    – opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego              48,50 zł

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą Oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2018 roku.

Traci moc uchwała 13/2016 z dnia 29.12.2016r