Programy Ochrony – Pilny KOMUNIKAT

Rzeszów  03.01.2023 r.

 

KOMUNIKAT!

Hodowcy Koni
Uczestniczący w Programach ochrony zasobów genetycznych koni:

 1. PROW 2014 – 2020 (hodowcy kontynuujący zobowiązanie)
 2. Plan Strategiczny dla WPR – 2023 – 2027 (hodowcy podejmujący nowe zobowiązanie – interwencję – od 15 marca 2023)

Proszę uważnie przeczytać !

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy do Programów Ochrony na rok 2023 dla stad kontynuujących programy w ramach PROW 2014 – 2020 prowadzona będzie wg następujących zasad:

 1. Klacze zakwalifikowane do programu w danym stadzie przez IZ w 2022r. są tymi samymi klaczami zgłoszonymi do programu Rolno – Środowiskowo – Klimatycznego w ARiMR. Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca kolejnego roku.  Jakiekolwiek zastąpienie klaczy możliwe jest tylko po złożeniu wykazu zastąpienia, który musi poprzedzać wykaz podstawowy klaczy zgłaszanych do programu w roku 2023.

Zastąpienie musi nastąpić w terminie do 40 dni od zaistniałego zdarzenia, później hodowca ma 30 dni od dnia akceptacji przez IZ na dostarczenie wykazu zamiany do ARiMR. W trakcie realizacji rocznego zadania zastąpienie jest możliwe tylko na klacz zgłoszoną wcześniej na wykazie klaczy proponowanych. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie możliwe jest zastąpienie na klacz, która nie była wcześniej proponowana ale która spełnia warunki Programu Ochrony danej rasy dotyczy to również zastąpienia w przypadku siły wyższej (tj.  padnięcia , wypadku czy  eutanazji).

Wykazy zastąpienia należy robić wcześniej przed wykazem głównym i przesyłać do IZ oddzielnie aby poprzedzały wykazy ostateczne klaczy zgłaszanych do programu na 2023 rok.

 

 1. Między 15 marca a 15 maja 2023 Instytut Zootechniki nie będzie rozpatrywał zastąpień klaczy
  z wyjątkiem siły wyższej np. padnięcia klaczy, zastąpienia lub wycofania.

Klacze programowe i ogiery zgłoszone przez PZHK do krycia klaczy programowych muszą mieć przeprowadzoną obowiązkową weryfikację pomiarów zoometrycznych oraz bonitacji po ukończeniu 5 roku życia, ale nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym kończą 7 lat.

 

3     Roczny okres realizacji Programu trwa  od 15 marca do 14 marca roku następnego.

 

 1. Wykazy główne klaczy do programu wystawiane będą bezpośrednio z Bazy na dotychczasowych drukach w biurze OZHK i dopiero potem podpisywane przez hodowcę. Wraz z wykazem drukowanym w OZHK (dotyczy ras: m., wlkp., śl., hc., kn.) hodowca składa wniosek do kolejnej płatności . We wniosku musi być wyraźnie zaznaczona data rozpoczęcia realizacji pakietu zwierzęcego i PROW 2014-2020.
 2. Wszyscy hodowcy kończący 5-letni lub 2-letni okres realizacji programu ochrony lub/i zobowiązanie rolno – środowiskowo – klimatyczne PROW 2014-2020  i zainteresowani nowym programem 5-letnim w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023 -2027 zobowiązani są złożyć oświadczenie do OZHK w terminie do 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek). 
 3. Wykaz klaczy proponowanych wypełnia ten hodowca, który ma klacze dorosłe w rezerwie lub młode, które spełniają warunki wpisu do księgi w trakcie 2023 roku.
 4. Wycofanie klaczy z programu z powodu działania siły wyższej (np. padnięcie , wypadek) musi nastąpić w terminie 10 dni roboczych, – powiadomienie ARiMR oraz na podstawie wykazu wycofania złożonego do IŻ po podpisaniu przez OZHK wraz z kopią dokumentów poświadczających takie zdarzenie.

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy i ogierów do Programów Ochrony na rok 2023 nowych stad w ramach Planu Strategicznego dla WPR – 2023 – 2027 prowadzona będzie wg następujących zasad:

 1. Minimalna liczba klaczy 2 szt. , max liczba klaczy – 80 szt.
 2. Minimalna liczba ogierów 1 szt. (osobne zobowiązanie).
 3. Zgłoszenie klaczy spełniających warunki uczestnictwa w programie na wykazie klaczy zakwalifikowanych do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych (Oświadczenie WK-1/1004) – wydruk z bazy PZHK oraz wykaz klaczy proponowanych (rezerwowych) jeżeli hodowca takie posiada.
 4. Zgłoszenie ogierów spełniających warunki uczestnictwa w Programie na wykazie ogierów zakwalifikowanych (oświadczenie WG – 1/1004) – wydruk z bazy PZHK oraz wykaz ogierów proponowanych (rezerwowych) jeżeli takie posiada.
 5. Wniosek dotyczący koni zgłaszanych do Programu (dotyczy ras: , wlkp., śl., hc., kn.)
 6. Kserokopię paszportu klaczy / ogiera- strony dotyczące opisu słownego i graficznego (dotyczy ras: m., wlkp., śl., hc., kn.)
 7. W przypadku zgłaszanych ogierów do dotacji dodatkowo kopię decyzji lekarza PIW o zarejestrowaniu punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopię orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego o przydatności ogiera do rozrodu.
 8. Kopię decyzji o nadaniu nr. Ewidencyjnego producenta nadaną przez ARiMR
 9. Oświadczenie dotyczące warunków dobrostanu (zał. Nr. 1) podpisaną przez hodowcę i Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Tylko całkiem nowy hodowca , który zamierza kupić klacze od innego hodowcy kończącego uczestnictwo w programie i wprowadzić je w swoim stadzie na dzień 2023 powinien w terminie do końca stycznia 2023 złożyć do IZ Deklarację  dotyczącą klaczy kończących realizację Programu u innego hodowcy.

 

Wszyscy hodowcy kontynuujący PROW 2014-2020 jak i rozpoczynający realizację nowego Programu – Interwencji  dotyczącego zarówno klaczy jak i ogierów proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z nowymi wersjami Programów Ochrony dostępnymi na stronie internetowej Instytutu Zootechniki : www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

 

PODSUMOWANIE

 

 • Do 30 stycznia (poniedziałek) 2023 r. zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy , którzy kończą program i zamierzają rozpocząć nową interwencję PS dla WPR 2023 -2027 celem wypełnienia oświadczenia o kontynuacji uczestnictwa od 15 marca 2023 r. ( Istnieje możliwość wypełnienia Oświadczenia (w załączeniu ) i odesłania podpisanego egzemplarza pocztą do OZHK Rzeszów do dnia 27 stycznia br.)
 • Do 30 stycznia (poniedziałek) 2023 r. zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy którzy składają po raz pierwszy wnioski i wykazy do IZ na klacze i przystępują do interwencji PS dla WPR 2023 -2027.
 • Do 27 lutego (poniedziałek 2023 r.) zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy , którzy kontynuują Program Ochrony PROW 2014 -2020 celem złożenia wniosku i wykazu klaczy programowych (wydruk z bazy PZHK) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia.
 • Do 27 lutego (poniedziałek 2023 r.) Zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy , którzy składają po raz pierwszy wnioski i wykazy do IZ na ogiery i przystępują do interwencji PS dla WPR 2023 -2027.

 

Apelujemy do wszystkich uczestników programów i nowych hodowców zainteresowanych ich realizacją wnioskujących o rozpoczęcie nowego programu o wnikliwe zapoznanie się  z procedurami i nowymi wersjami Programów Ochrony.

WARTO  ZAPAMIĘTAĆ!!!
Do 30 września Zgłaszanie klaczy sztumskich i sokólskich do OZHK/Wzhk w celu ich poddania Komisyjnej ocenie typu i Użytkowości
1 listopada – 31 grudnia

UWAGA !!!!  zmiana terminów na 2023r do 31 stycznia – klacze

do 28 lutego – ogiery

termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu ochrony lub do działania PS WPR 2023-2027
1 stycznia – 28 lutego

każdego kolejnego roku

1 stycznia – 31 stycznia

termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie ochrony (kolejny rok)

 

termin powiadomienia Instytutu o zamiarze rozpoczynania kolejnego zobowiązania PS WPR 2023-2027 (druk Oświadczenia)

15- 30 marca Po uzgodnieniu z koordynatorem składanie wykazów klaczy zakupionych od hodowców którzy kończą uczestnictwo w programie oczrony z dniem 14 marca
15 marca dzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie ochrony i w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i PS WPR
15 maja ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów  i rozpatrywania odwołań
40 dni na zgłoszenie do Instytutu faktu zastąpienia zwierząt  oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie o dokonaniu tego zastąpienia do ARiMR (dzień zdarzenia i dzień kwalifikacji liczony jest jako pierwszy dzień)
15 marca–14 marca roku następnego Okres realizacji Programu (utrzymania zakwalifikowanych klaczy / ogierów w stadzie
10 dni

 

od kiedy takie zgłoszenie jest możliwe, na zgłoszenie do ARiMR i Instytutu zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnymi okolicznościami lub wystąpieniem okoliczności naturalnych

 

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem możliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt
2 lata po kwalifikacji Czas na zdanie zaprzęgowej próby użytkowości dla klaczy przystępujących po raz pierwszy do Programów Ochrony od 2023 roku

 

Niezbędne dokumenty:

Wniosek posiadacza klaczy do IZ PIB Balice (rasy: małopolska, wielkopolska, śląska, huculska, konik polski)

Wniosek posiadacza ogiera do IZ PIB Balice (rasy: małopolska, wielkopolska, śląska, huculska, konik polski)

PROW 2014-2020:

 • Wykaz klaczy zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie ochrony (Oświadczenie OK-1/394)
 • Wykaz zastąpienia klaczy (Oświadczenie ZK-1/394)

PS WPR 2023-2027:

 • Wykaz klaczy zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie ochrony (Oświadczenie WK-1/1004)
 • Wykaz zastąpienia klaczy (Oświadczenie ZWK-1/1004)
 • Wykaz ogierów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie ochrony (Oświadczenie WG-1/1004)
 • Wykaz zastąpienia ogierów (Oświadczenie ZWG-1/1004)

PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027

 • Wykaz klaczy proponowanych/rezerwowych do uczestnictwa w Programie
 • Wykaz ogierów proponowanych/rezerwowych do uczestnictwa w Programie
 • Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej
 • Wykaz ogierów wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej
 • Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w Programie bez udziału siły wyższej
 • Wykaz ogierów wycofanych z uczestnictwa w Programie bez udziału siły wyższej
 • Wykaz źrebiąt (dane udostępnia OZHK/PZHK)
 • Oświadczenie o zamiarze rozpoczynania kolejnego zobowiązania PS WPR 2023-2027
 • Deklaracja tylko dla całkiem nowych hodowców/posiadaczy
 • Załącznik 1 do programu ochrony: Oświadczenie hodowcy/posiadacza uczestniczącego w Programie ochrony o warunkach dobrostanu
 • Umowa – udostępnia Instytut po zakwalifikowaniu Wykazów
 • Kopia decyzji lekarza powiatowego o zarejestrowaniu w miejscu siedziby stada punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopia orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera.

Przyjmowanie hodowców nowych i  kontynuujących uczestnictwo w Programach rozpoczynamy od  dnia 11 stycznia 2023 r. (środa) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu – dnia i godziny wizyty.

Zgodnie z uchwałą 12/2022 z dn. 20.12.2022r. Zarządu OZHK Rzeszów w roku 2023 pobierana będzie opłata przy składaniu dokumentów od wszystkich klaczy programowych w wysokości 50 zł.  / za klacz.

Proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią tego komunikatu a także z informacjami na stronie Instytutu Zootechniki  http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

 W razie pytań czy wątpliwości po wnikliwym przeczytaniu komunikatu proszę o kontaktowanie się z biurem OZHK w Rzeszowie tak aby ustalając termin wizyty w Związku byliście Państwo odpowiednio przygotowani  składając dokumenty uczestnictwa w Programach Ochrony na 2023 rok.

W załączeniu druk oświadczenia dotyczącego warunków dobrostanu – dotyczy hodowców rozpoczynających interwencję PS dla WPR 2023 – 2027.

 Rzeszów 03.01.2023 r.
Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów