WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z ogłoszonym w dniu 17 stycznia br. przeprowadzeniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) w Sanoku Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie utracił kwotę 344 632,79 zł. z aktywów finansowych zgromadzonych na koncie bankowym. Odbyło się to bez podania przyczyn i zasad według jakich kwota ta została zabrana z rachunku naszego Związku w PBS.

Zgodnie z podanym pierwotnie na stronie banku komunikatem poinformowano, że przymusowa restrukturyzacja odbywa się przy użyciu banku pomostowego – Bank Nowy BFG S.A. a klienci detaliczni, mikrofirmy oraz MŚP miały zachować swoje środki w całości – Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie spełnia te kryteria kwalifikujące go do jednej z wymienionych grup.

Wobec powyższego Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie pismami z dnia 22 i 23 stycznia br. wystąpił do nowego podmiotu Banku Nowego BFG S.A. z zażaleniem i reklamacją na podjęte w sprawie OZHK w Rzeszowie decyzje finansowe.
Kopie pism skierowaliśmy również do Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego.
Uszczuplenie naszego konta o tak znaczącą kwotę może rodzić w przyszłości dla Związku problemy związane z działalnością i realizacją zadań hodowlanych oraz identyfikacyjnych koni na terenie województwa podkarpackiego.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów