Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów OZHK Rzeszów

W dniu 10 lipca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbył się XXVI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Terenowych OZHK w Rzeszowie. Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z 4-letniej działalności władz statutowych i zadań realizowanych przez pracowników biura Związku.
Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom dokonano zmian w Staucie OZHK Rzeszów wynikających z bieżących potrzeb i aktualnych zapisów w Statucie PZHK. W kolejnych punktach porządku obrad dokonano wyboru nowych władz Związku na 4-letnią kadencję:

Zarząd

 • Prezes    –  Andrzej Bieńko
 • Wiceprezes – Władysław Brejta
 • Skarbnik – Jan Dec
 • Sekretarz – Hubert Majkutewicz
 • Członek – Andrzej Pelc

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Tadeusz Kuśnierz
 • Członek –Mariusz Kurek
 • Członek – Stanisław Lasek

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący –  Stanisław Wilk
 • Członek –  Ewelina Nazimek Bąba
 • Członek – Tutak Witold

Dokonano również wyboru delegatów OZHK Rzeszów na sierpniowy Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZHK w Warszawie.
Na zakończenie Walny Zjazd Związku przyjął 7 wniosków, które zostały skierowane do Walnego Zjazdu PZHK.