Infomacja dla hodowców realizujących w 2020r. Programy Ochrony

Hodowcy Koni Uczestniczący w PROW 2014-2020

Wszyscy

Uważnie przeczytać!

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy do programu ochrony na rok 2020 dla stad uczestniczących w programie prowadzona będzie w/g podobnych zasad jakie obowiązywały w 2019 roku.

 1. Klacze zakwalifikowane do programu w danym stadzie  przez IZ w 2020r. są tymi samymi klaczami zgłoszonymi do programu Rolno – Środowiskowo – Klimatycznego w ARiMR. Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca kolejnego roku.  Jakiekolwiek zastąpienie klaczy możliwe jest tylko po złożeniu wykazu zastąpienia który musi poprzedzać wykaz podstawowy klaczy zgłaszanych do programu w tym roku.

Zastąpienie musi nastąpić w terminie do 40 dni od zaistniałego zdarzenia, później hodowca ma 30 dni od dnia akceptacji przez IZ na dostarczenie wykazu zamiany do ARiMR. W trakcie realizacji rocznego zadania zastąpienie jest możliwe tylko na klacz zgłoszoną wcześniej na wykazie klaczy proponowanych. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie możliwe jest zastąpienie na klacz, która nie była wcześniej proponowana ale która spełnia warunki Programu Ochrony.

Wykazy zastąpienia należy robić wcześniej przed wykazem głównym i przesyłać do IZ oddzielnie aby poprzedzały wykazy ostateczne klaczy zgłaszanych do programu na 2020 rok.

 1.  Między 15 marca a 15 maja 2020 Instytut Zootechniki nie będzie rozpatrywał zastąpień klaczy z wyjątkiem siły wyższej np. padnięcia klaczy.
 2. Klacze programowe i ogiery zgłoszone przez PZHK do krycia klaczy programowych muszą mieć przeprowadzoną obowiązkową weryfikację pomiarów zoometrycznych oraz bonitacji po ukończeniu 5 roku życia.
 1. Roczny okres realizacji Programu trwa  od 15 marca do 14 marca roku następnego.

 2. Wykazy główne klaczy do programu drukowane będą bezpośrednio z Bazy w biurze OZHK i dopiero potem podpisywane przez hodowcę. Wraz z wykazem drukowanym w OZHK hodowca składa wniosek do kolejnej płatności.We wniosku musi być wyraźnie zaznaczona data rozpoczęcia realizacji pakietu zwierzęcego i PROW 2014-2020.

 3. Wszyscy kończący 5-letni okres realizacji programu ochrony lub/i zobowiązanie rolno – środowiskowe i zainteresowani nowym programem zobowiązani są złożyć oświadczenie do OZHK w terminie do 30 stycznia 2020 roku (czwartek).

 4. Wykaz klaczy proponowanych wypełnia ten hodowca, który ma klacze dorosłe w rezerwie lub młode, które spełniają warunki wpisu do księgi w trakcie 2020 roku.

 5. Wycofanie klaczy z programu z powodu działania siły wyższej musi nastąpić w terminie
  10 dni roboczych, na podstawie wykazu wycofania złożonego do ARiMR, IZ oraz OZHK.

P O D S U M O W A N I E

Do 30 stycznia 2020   zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kończą program i zamierzają rozpocząć nowy celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa w programie.

Do 27 lutego 2020   zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kontynuują program ochrony celem złożenia wniosku  i wykazu klaczy programowych (wydruk z Bazy) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia.

Proszę ,aby hodowcy  w roku bieżącym pamiętali o bardzo istotnej kwestii –po złożeniu wniosku do ARiMR będzie możliwe uzupełnienie brakujących załączników  wyłącznie w terminie  do 7 dni ! Dlatego nie należy się śpieszyć ze składaniem wniosków przed otrzymaniem wykazu z IZ .

Wszystkie obowiązujące druki dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki Balice:http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Złożenia dokumentów i podpisania wykazu wydrukowanego z Bazy należy dokonać osobiście w biurze Związku (od poniedziałku do piątku) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (dnia i godziny).

Przyjmowanie hodowców kontynuujących uczestnictwo w Programie rozpoczniemy od dnia
20 stycznia br. (poniedziałek)

Należy przygotować i zabrać ze sobą :

 • Paszporty, licencje i aktualne świadectwa pokrycia klaczy programowych
 • Wykaz klaczy programowych z poprzedniego 2019 roku.
 • Paszporty klaczy proponowanych do programu.
 • Paszporty klaczy włączanych do programu.

 Zgodnie z Uchwałą Nr. 27/2019 Prezydium Zarządu PZHK opłata za
przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze
w programach ochrony zasobów genetycznych                                                              50 zł za klacz

Proszę Państwa jak widać procedura obiegu dokumentów jest dość rozbudowana i złożona chociaż podobna jak w zeszłym roku. Proszę więc o wnikliwe zapoznanie się z nią zarówno w treści tego pisma jak i z informacjami na stronie Instytutu Zootechniki. W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontaktowanie się z biurem OZHK w Rzeszowie tak, aby ustalając też termin wizyty w Związku byliście Państwo odpowiednio przygotowani składając dokumenty uczestnictwa  w programie ochrony na 2020 rok.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów