Dobre praktyki w hodowli koni

Dobre praktyki w hodowli koni z rekomendacjami Polskiego Związku Hodowców Koni

Polski Związek Hodowców Koni w tro­sce o do­bro­stan ko­ni opracował Kodeks do­bry­ch prak­tyk w hodow­li ko­ni. Zespół w składzie: dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN), dr hab. Dorota Lewczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN), dr lek. wet. Marek Tischner (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) wsparty przez konsultantów: prof. dr. hab. Zbigniewa Jaworskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i dr. Jacka Łojka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) przygotował dokument, którego celem jest podnoszenie poziomu świadomości hodowców i użytkowników koni poprzez ich edukację z zakresu hodowli, chowu i użytkowania koni.

Podstawowym obowiązkiem każdej osoby, która decyduje się na rozmnażanie zwierząt, jest zdobycie jak najszerszej wiedzy i odpowiednich warunków ZANIM rozpocznie hodowlę koni. Dobre Praktyki w hodowli koni z rekomendacjami PZHK (DP-PZHK) jest opracowaniem, które ma na celu wsparcie przede wszystkim hodowców w rozwoju odpowiedzialnej hodowli zwierząt, lecz nie jest podręcznikiem chowu, hodowli czy użytkowania koni. Zawiera zalecenia prawodawstwa unijnego i krajowego oraz wskazania wynikające z zasad zootechniki oraz rezultatów naukowych projektów unijnych i krajowych dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich. Nie zastępuje jednak regularnego zdobywania wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia pracy hodowlanej i zapewnienia dobrostanu hodowanych zwierząt.