IX Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Koni Rasy Huculskiej

Już po raz IX organizowany jest w drugi weekend czerwca w dniach

13-14.06.br. w Klikowej - Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy Koni Rasy Huculskiej. Jest to najważniejszy etap selekcyjnej oceny porównawczej dla młodych 1 i 2 letnich ogierków i klaczek rasy huculskiej.

Zachęcamy licznych hodowców koni tej rasy z Podkarpacia do udziału

w Czempionacie. Propozycje oraz formularz zgłoszeniowy patrz:

 

IX Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Koni Rasy Huculskiej

13-14.06.2009 r.
Stado Ogierów Klikowa


Program Czempionatu:

 • 13.06.2009 r. /sobota/

  • do godz. 12.00 - zwózka koni;

  • godz. 13 00 – odprawa techniczna

  • godz. 14.00 - rozpoczęcie oceny:

   • klasa I - ogiery roczne

   • klasa II - ogiery dwuletnie

   • klasa III - klacze roczne

   • klasa IV - klacze dwuletnie

  • ok. godz. 19.00 - spotkanie przy ognisku hodowców i sympatyków koni huculskich

 • 14.06.2009 r. /niedziela/

  • godz. 10.00 - wybór czempionów i wiceczempiona ogierów

  • godz. 10 30 – pokaz ścieżki huculskiej

  • godz. 11 00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy

  • godz. 11 30 – wybór najlepszego konia czempionatu i publiczności

  • godz. 12 00 – ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów oraz nagród.

  • godz. 13 00 – Amatorski Konkurs w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi Koni Rasy Huculskiej.


Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.06.2009 r. na adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104
30-867 Kraków
mail: ozhk_krakow@wp.pl, ozhk_krakow@poczta.onet.pl
Ustala się:

 • wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 50 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 1 czerwca 2009 r. na konto Związku Hodowców Konia Huculskiego: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Oddział Tarnów, 17 2030 0045 1110 0000 0083 9140);

 • wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 100 PLN;

 • opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;

 • opłata za stanowisko:

 1. dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni 50 PLN za jedną noc (dwie noce 100 PLN)

 2. stanowisko pod wiatą 30 PLN za jedną noc ( dwie noce 60 PLN)

 • siano i owies należy przywieźć, organizator zapewnia słomę.


Warunki weterynaryjne:

 • Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.

 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.


Zakwaterowanie w Tarnowie:

 • Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. (0-14) 633 23 82;

 • Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. (0-14) 622 07 38;

 • Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. (0-14) 626 96 20;

 • Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. (0-14) 621 26 71;

 • Hotel OHP ul. Mościckiego tel. (0-14) 627 38 79, (0-14) 627 30 94;

 • Kemping "Pod Jabłoniami" ul. Piłsudskiego tel. (0-14) 621 51 24.

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.
Wszystkie Okręgowe Związki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o powiadomienie hodowców koni huculskich na swoich terenach działania i ewentualną pomoc w wysyłaniu zgłoszeń. Prosimy o wzajemne powiadamianie się hodowców. Zapraszamy również wszystkich miłośników i sympatyków koni huculskich.


 

REGULAMIN
IX Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Huculskiej

Organizator:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie

Polski Związek Hodowców Koni Huculskich

Współorganizatorzy:

Polski Związek Hodowców Koni
Stado Ogierów Klikowa

Miejsce:

Stado Ogierów Klikowa"
ul. Klikowska 304, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 626-67-05; fax. (0-14) 626-63-02


ZASADY OCENY I POKAZU KONI

 1. Na wystawie mogą być przedstawione konie:

  • klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych;

  • spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy huculskiej;

  • wiek koni: (od 1.01.2008 źrebięta urodzone w IV kwartale są zaliczane do rocznika roku urodzenia)

   • ogierki roczne - I klasa

   • ogiery dwuletnie - II klasa

   • klaczki roczne - III klasa

   • klacze dwuletnie - IV klasa


 1. Do udziału w IX Ogólnopolskim Czempionacie Młodzieży Koni Rasy Huculskiej będą dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty:

  1. aktualne szczepienie przeciw grypie;

  2. środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i odkażony, co powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu); oraz

  3. paszę (siano, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni;

  4. odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.


 1. Katalog sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane koni przekazane przez Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indywidualnych wystawców. Katalog zawiera następujące dane o koniu:

  1. numer katalogowy,

  2. nazwę konia,

  3. płeć,

  4. dokładną datę urodzenia,

  5. maść,

  6. rodowód konia,

  7. hodowcę,

  8. właściciela - wystawcę.


 1. Konie pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:

  1. Komisja Sędziowska

  2. Pokaz koni na stój

  3. Pokaz konia w ruchu

 1. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:

 1. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch, kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do pokazu;

 2. ocena prowadzona jest oddzielnie dla klaczy i ogierów,

 3. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt. (10 pkt. ocena wybitna).

Każdy koń oceniany będzie indywidualnie przez co najmniej trzech niezależnych sędziów (którzy nie mogą się porozumiewać podczas sędziowania) według następującej skali ocen:Typ

10 pkt. bonif.

Pokrój

10 pkt. bonif.

Stęp

10 pkt. bonif.

Kłus

10 pkt. bonif.

Ogólna kondycja i pielęgnacja

10 pkt. bonif.

Razem

50 pkt. bonif.


Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.

W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.

Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.


 1. Wybór Czempiona

Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja Sędziowska może wyłonić Czempiona i Wice Czempiona wystawy oddzielnie dla ogierów i klaczy.

 1. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów.

 2. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy.

 3. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.

Wyboru Czempiona Młodzieży Ogierów dokonuje co najmniej trzyosobowa Komisja Sędziowska drogą głosowania spośród ogierów wyprowadzonych na plac. Po wskazaniu ogiera otrzymującego tytuł Czempiona, Komisja dokonuje wyboru Wiceczempiona spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki klaczy.

Przeprowadzanie koni w ręku:

 1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.

 2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.

 3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.

 4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.

 5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.

 6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.

 7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu.

 8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.

 9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.

Zdrowie

Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.


 

 

Czytany 542 razy