Informacja dla wszystkich uczestników Programów Ochrony

 Rzeszów 04.01.2018r.

H I / 2/2018

Hodowcy Koni

 

Uczestniczący w PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

 

Wszyscy

 

Uważnie przeczytać!

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy do programu ochrony na rok 2018 dla stad uczestniczących w programie prowadzona będzie w/g podobnych zasad jakie obowiązywały w 2017 roku.

Nadal obowiązuje PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 dlatego ważnym jest aby każdy hodowca wiedział, w którym PROW-ie uczestniczy, gdyż zasady uczestnictwa się różnią.

 

1.      Klacze zakwalifikowane do programu w danym stadzie  przez IZ w 2017r. są tymi samymi klaczami zgłoszonymi do programu Rolno – Środowiskowego w ARiMR. Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca kolejnego roku.  Jakiekolwiek zastąpienie klaczy możliwe jest tyko po złożeniu wykazu zastąpienia który musi poprzedzać wykaz podstawowy klaczy zgłaszanych do programu w tym roku.

Zastąpienie musi nastąpić w terminie do 40 dni od zaistniałego zdarzenia, później hodowca ma 30 dni od dnia akceptacji przez IZ na dostarczenie wykazu zamiany do ARiMR. W trakcie realizacji rocznego zadania zastąpienie jest możliwe tylko na klacz zgłoszoną wcześniej na wykazie klaczy proponowanych. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie możliwe jest zastąpienie na klacz, która nie była wcześniej proponowana ale która spełnia warunki Programu Ochrony.

Wykazy zastąpienia należy zrobić wcześniej przed wykazem głównym i przesyłać do IZ oddzielnie aby nie pomyliły się czy nie zawieruszyły pomiędzy wykazami podstawowymi.

 

     2.    Między 15 marca a 15 maja 2018 Instytut Zootechniki nie będzie rozpatrywał zastąpień klaczy z wyjątkiem siły wyższej np. padnięcia klaczy.

      Klacze programowe i ogiery zgłoszone przez PZHK do krycia klaczy programowych muszą mieć przeprowadzoną obowiązkową weryfikację pomiarów zoometrycznych oraz bonitacji po ukończeniu 5 roku życia.

 

     3     Roczny okres realizacji Programu trwa  od 15 marca do 14 marca roku następnego.

 

4.      Wykazy klaczy do programu drukowane będą bezpośrednio z Bazy w biurze OZHK i dopiero potem podpisywane przez hodowcę. Wraz z wykazem drukowanym w OZHK hodowca składa wniosek do kolejnej płatności. We wniosku musi być wyraźnie zaznaczona data rozpoczęcia realizacji pakietu zwierzęcego i PROW 2007-2013 lub 2014-2020.

5.      Wszyscy kończący 5-letni okres realizacji  programu ochrony lub/i zobowiązanie rolno – środowiskowe i zainteresowani nowym programem zobowiązani są złożyć oświadczenie do OZHK w terminie do 26 stycznia 2018 roku

6.      Wykaz klaczy proponowanych wypełnia ten hodowca, który ma klacze dorosłe w rezerwie lub młode, które dostaną wpis do księgi w trakcie 2018 roku.

7.      Wycofanie klaczy z programu z powodu działania siły wyższej musi nastąpić w terminie
10 dni roboczych, na podstawie wykazu wycofania złożonego do ARiMR, IZ oraz OZHK.

 

P O D S U M O W A N I E

 

Do 26 stycznia 2018   zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kończą program i zamierzają rozpocząć nowy celem wypełnienia deklaracji uczestnictwa w programie.

 

Do 23 lutego 2018   zgłaszają się wszyscy ci hodowcy, którzy kontynuują program ochrony celem złożenia wniosku i wykazy klaczy programowych (druk z Bazy) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia lub uzupełniając w dniu 14 marca 2018 wykaz wycofania klaczy, które skończą program.

 

Proszę ,aby hodowcy  w roku bieżącym pamiętali o bardzo istotnej kwestii –po złożeniu wniosku do ARiMR będzie możliwe uzupełnienie brakujących załączników  wyłącznie w terminie  do 7 dni ! Dlatego nie należy się śpieszyć ze składaniem wniosków przed otrzymaniem wykazu z IZ .

 

Wszystkie obowiązujące druki dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki  http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Złożenia dokumentów i podpisania wykazu wydrukowanego z Bazy należy dokonać osobiście w biurze Związku (od poniedziałku do piątku) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (dnia i godziny).

 

Należy przygotować i zabrać ze sobą :

·         Paszporty, licencje i aktualne świadectwa pokrycia klaczy programowych

·         Wykaz klaczy programowych z poprzedniego 2016 roku.

·         Paszporty klaczy proponowanych do programu.

·         Paszporty klaczy włączanych do programu.

 

Zgodnie z uchwałą Nr. 23/2017 Zarządu OZHK z dnia 28 grudnia 2017 r. w roku 2018 pobierana będzie opłata przy składaniu dokumentów od wszystkich klaczy programowych w następujący sposób:

- do 3 klaczy w programie – 40 zł./sztuka

- od każdej kolejnej 30 zł./sztuka

Proszę Państwa jak widać procedura obiegu dokumentów jest bardzo rozbudowana i złożona. Proszę więc o wnikliwe zapoznanie się z nią zarówno w treści tego pisma jak i z informacjami na stronie Instytutu Zootechniki. W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontaktowanie się z biurem OZHK w Rzeszowie tak, aby ustalając też termin wizyty w Związku byliście Państwo odpowiednio przygotowani składając dokumenty uczestnictwa  w programie ochrony na 2018 rok.

 

Czytany 715 razy