Cennik opłat zootechnicznych na 2018 r.

Cennik opłat na 2018 r.

       Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 28.12.2017r. na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd Uchwałą nr  23/2017 ustalił
 i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2018r.:

1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                               20,00 zł

     - członkowska - roczna                                                                                                          50,00 zł

2. Opłaty zootechniczne:

    - OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                                   30,00 zł

    - OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                                    45,00 zł

    - WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                                     30,00 zł

    - OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                                  150,00 zł

    - OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                              159,00 zł

    - WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                               106,00 zł

    -    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                                     10,00 zł

    - POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                    próbie dzielności                                                                                                     20,00 zł

    - POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

                  próbie dzielności                                                                                                       50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    - PK    ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                 próbie dzielności -  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                    50,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                     5,00 zł

    - za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                                  75,00 zł

    - za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                      1,00 zł

    - za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                            100,00 zł

    - za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym:

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                               40,00 zł

           * za każdą kolejną klacz                                                                                                  30,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                   50,00 zł

    - za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                              50,00 zł

    - za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                     1,00 zł

                         za każdy druk/dzień

    - za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                               80,00 zł

    - opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego              48,50 zł

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2018 roku.

Traci moc uchwała 13/2016 z dnia 29.12.2016r

 


Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją

i rejestracją koniowatych w 2018r.

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 

Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80

Wydanie paszportu

 

4,00

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

 

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

 

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

 

53,50

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia

 

150,00

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia

 

46,50

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00

Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00

Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00

Wysyłka paszportu koniowatego

 

7,80

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50

 

 

Czytany 557 razy