Cennik

   Cennik opłat obowiązujący w 2021r.

 

Uchwała nr      5/2020

 

Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie
z dnia 16.12.2020r.

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni
w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2021r

1. Składka:

 

– wpisowe                                                                                                                      

20,00 zł

- członkowska – roczna                                                                                   

50,00 zł

2. Opłaty zootechniczne:

 

- OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                  

30,00 zł

- OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                     

45,00 zł

- WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                      

30,00 zł

- OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa           

150,00 zł

- OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                 

159,00 zł

- WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                     

106,00 zł

- OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego         

10,00 zł

- POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

 

                próbie dzielności                                                                                     

20,00 zł

- POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej
              próbie dzielności (* dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców)                 

50,00 zł

- PK    ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

 

             próbie dzielności – (dotyczy klaczy wszystkich ras)                                 

50,00 zł

- za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru       

5,00 zł

- za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                 

75,00 zł

- za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                      

1,00 zł

- za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                 

100,00 zł

- za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK   

25,00 zł

- za nabycie ogiera do rozrodu                                                                               

50,00 zł

- za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 15 stycznia
   następnego roku                                                                    

50,00 zł/za każdy dzień

- za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia
   i wydanie paszportu                                                                                          

80,00 zł

- identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                     

80,00 zł

- opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania
   koniowatego                                                                                                       

48,50 zł

- zgodnie z Uchwałą Nr. 27/2019 z dnia 9 grudnia 2019r. Prezydium Zarządu PZHK – opłata za przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze w programach ochrony zasobów genetycznych                 

50,00 zł/klacz


Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2021 roku.

Traci moc uchwała 12/2019 z dnia 20.12.2019r


 

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją

i rejestracją koniowatych w 2021 roku

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

*

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 

*

Zarejestrowanie koniowatego

41,80 

*

Wydanie paszportu

  4,00 

*

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

71,20 

*

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

 

80,20 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

 

80,20 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

 

53,50 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia

 

150,00 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia

 

46,50 

*

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

23,50 

*

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

4,00 

*

Zarejestrowanie konia importowanego

41,80 

*

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50 

*

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

150,00 

*

Nadanie / zmiana nazwy konia

115,00 

*

Wysyłka paszportu koniowatego – w/g cennika Poczty Polskiej

od    8,50 

*

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50 

 

 

 

  Cennik opłat obowiązujący w 2020r.

Uchwała nr      12/2019

 

       Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 20.12.2019r.

 

            Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2020r.

1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                   20,00 zł

     - członkowska - roczna                                                                                               50,00 zł

2. Opłaty zootechniczne:

    - OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                      30,00 zł

    - OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                     45,00 zł

    - WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                       30,00 zł

    - OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                    150,00 zł

    - OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                 159,00 zł

    - WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                  106,00 zł

    -    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                        10,00 zł

    - POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                    próbie dzielności                                                                                          20,00 zł

    - POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

                  próbie dzielności                                                                                            50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    - PK    ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                 próbie dzielności -  dotyczy klaczy wszystkich ras                                        50,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                         5,00 zł

    - za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                        75,00 zł

    - za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                            1,00 zł

    - za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                 100,00 zł

       - za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                   50,00 zł

    - za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 15.stycznia                              50,00 zł

                       następnego roku   /  za każdy dzień

    - za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                       80,00 zł

    - opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego        48,50 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr. 27/2019 Prezydium Zarządu PZHK opłata za
przygotowanie dokumentacji dla hodowców posiadających klacze
w programach ochrony zasobów genetycznych                                                              50 zł za klacz

 

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2020 roku.

Traci moc uchwała 14/2019 z dnia 20.12.2019r

 

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją

i rejestracją koniowatych w 2020 roku

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

*

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 

*

Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80 

*

Wydanie paszportu

 

4,00 

*

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20 

*

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50 

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

 

80,20 

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

 

80,20 

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

 

53,50 

 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia

 

150,00 

 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia

 

46,50 

*

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50 

*

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00 

*

Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80 

*

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50 

*

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00 

*

Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00 

*

Wysyłka paszportu koniowatego – w/g cennika Poczty Polskiej

 

od    8,50 

 

*

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50 

 

 Cennik opłat PZHK 2020 do wglądu pod adresem: https://www.pzhk.pl/formalnosci/cennik-oplat/

 

 

 

Cennik opłat na 2019 r.

Uchwała nr      14/2018

        Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 19.12.2018r.

 

            Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2019r.

 

1.      Składka:

 

     – wpisowe                                                                                                                                    20,00 zł

     - członkowska - roczna                                                                                                               50,00 zł

 

 

2.      Opłaty zootechniczne:

 

 

    - OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                                       30,00 zł

    - OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                                         45,00 zł

    - WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                                          30,00 zł

    - OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                                      150,00 zł

    - OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                                   159,00 zł

    - WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                                     106,00 zł

    -    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                                          10,00 zł

    - POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                    próbie dzielności                                                                                                          20,00 zł

    - POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

                  próbie dzielności                                                                                                           50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    - PK   ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                 próbie dzielności -  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                           50,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                            5,00 zł

    - za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                                         75,00 zł

    - za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                             1,00 zł

    - za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                                   100,00 zł

    - za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym:

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                                     40,00 zł

           * za każdą kolejną klacz                                                                                                       30,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                       50,00 zł

    - za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                                    50,00 zł

    - za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                           1,00 zł

                         za każdy druk/dzień

    - za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                                     80,00 zł

    - opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego                     48,50 zł

 

 

      

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2019 roku.

Traci moc uchwała 23/2017 z dnia 28.12.2017r

 

 

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją

i rejestracją koniowatych w 2019 roku

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

*

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 

*

Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80 

*

Wydanie paszportu

 

4,00 

*

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20 

*

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50 

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

 

80,20 

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

 

80,20 

 

*

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

 

53,50 

 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia

 

150,00 

 

*

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia

 

46,50 

 

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50 

*

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00 

*

Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80 

*

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50 

*

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00 

*

Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00 

*

Wysyłka paszportu koniowatego

 

8,50 

 

*

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50 

 

 

 

Cennik opłat na 2018 r.

 Uchwała Nr. 23/2017 Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 28.12.2017r.

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd Związku ustaliłi i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2018r.:

1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                               20,00 zł

     - członkowska - roczna                                                                                                          50,00 zł

2. Opłaty zootechniczne:

    - OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                                   30,00 zł

    - OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej                                                                    45,00 zł

    - WKM – wpis do księgi klaczy młodej                                                                                     30,00 zł

    - OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                                  150,00 zł

    - OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego                                                              159,00 zł

    - WOM – wpis do księgi ogiera młodego                                                                               106,00 zł

    -    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                                     10,00 zł

    - POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                    próbie dzielności                                                                                                     20,00 zł

    - POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej

                  próbie dzielności                                                                                                       50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    - PK    ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                 próbie dzielności -  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                    50,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                     5,00 zł

    - za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                                  75,00 zł

    - za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                      1,00 zł

    - za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                            100,00 zł

    - za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym:

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                               40,00 zł

           * za każdą kolejną klacz                                                                                                  30,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                   25,00 zł

    - za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                              50,00 zł

    - za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                     1,00 zł

                         za każdy druk/dzień

    - za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                               80,00 zł

    - opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego              48,50 zł

Właścicieli koni, którzy nie podpiszą Oświadczenia o MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) będą obowiązywały opłaty zootechniczne w wysokości 50% wyższe, niż podane w cenniku.

 

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2018 roku.

Traci moc uchwała 13/2016 z dnia 29.12.2016r

 


Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją

i rejestracją koniowatych w 2018r.

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 

Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80

Wydanie paszportu

 

4,00

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

 

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

 

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

 

53,50

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia

 

150,00

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia

 

46,50

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00

Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00

Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00

Wysyłka paszportu koniowatego

 

7,80

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50

 

 

Cennik opłat zootechnicznych na 2017r

Uchwała nr      13/2016

 

       Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 29.12.2016r.

 

            Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2017r.:

1. Składka:

     – wpisowe                                                                                                                         20,00 zł

     - członkowska - roczna                                                                                                     50,00 zł

2. Opłaty zootechniczne:

    - OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                            30,00 zł

    - OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej

                    dla członków Związku                                                                                        33,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                                 60,00 zł

    - WKM – wpis do księgi klaczy młodej

                    dla członków Związku                                                                                        22,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                                 40,00 zł

    - OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                          150,00 zł

    - OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego

                    dla członków Związku                                                                                      159,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                               180,00 zł

    - WOM – wpis do księgi ogiera młodego

                    dla członków Związku                                                                                      106,00 zł

                    dla pozostałych hodowców                                                                               120,00 zł

    -    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                              10,00 zł

   - POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

                   próbie dzielności                                                                                                 20,00 zł

    - POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności           50,00 zł

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

    - PK – ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

                próbie dzielności -  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                 50,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                5,00 zł

    - za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                              75,00 zł

    - za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                  1,00 zł

    - za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                          100,00 zł

    - za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                            40,00 zł                        

           * za każdą kolejną klacz                                                                                              30,00 zł

    - za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                50,00 zł

    - za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                            50,00 zł

    - za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                1,00 zł

                                                                                               za każdy druk/dzień

    - za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                            80,00 zł

    - opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego            48,50 zł

            Uchwała wchodzi w życie 01.01.2017 roku.

            Traci moc uchwała 9/2015 z dnia 21.12.2015r

 

Wysokość opłat za czynności związane z identyfikacją

i rejestracją koniowatych w 2017r.

 

 

 Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

79,20 

Zarejestrowanie koniowatego

 

41,80

Wydanie paszportu

 

4,00

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

71,20

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

53,50

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo państwa trzeciego

 

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę w terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

 

80,20

Sprawdzenie tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy

 

53,50

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego jeżeli nie dołączono świadectwa pokrycia

 

150,00

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia

 

46,50

Wydanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego

 

23,50

Wydanie zastępczego dokumentu identyfikacyjnego

 

4,00

Zarejestrowanie konia importowanego

 

41,80

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

17,50

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

150,00

Nadanie / zmiana nazwy konia

 

115,00

Wysyłka paszportu koniowatego

 

7,80

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

48,50

 

 

 

Cennik opłat zootechnicznych na 2016r.

Uchwała nr 9/2015

 

Zarządu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z dnia 21.12.2015r.

 

Na podstawie § 21 pkt.7 Statutu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie Zarząd ustalił i zatwierdził wysokość składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych opłat ponoszonych przez hodowców w 2016r.:

 

1. Składka:

 

     – wpisowe                                                                                                                          20,00 zł

 

     - członkowska - roczna                                                                                                      50,00 zł

 

2. Opłaty zootechniczne:

 

    - OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej                                                               30,00 zł

 

    - OKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej

 

                    dla członków Związku                                                                                        33,00 zł

 

                    dla pozostałych hodowców                                                                                 60,00 zł

 

    - WKM – wpis do księgi klaczy młodej

 

                    dla członków Związku                                                                                        22,00 zł

 

                    dla pozostałych hodowców                                                                                 40,00 zł

 

    - OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego, w tym dzierżawa                                140,00 zł

 

    - OOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego

 

                    dla członków Związku                                                                                      159,00 zł

 

                    dla pozostałych hodowców                                                                               180,00 zł

 

    - WOM – wpis do księgi ogiera młodego

 

                    dla członków Związku                                                                                      106,00 zł

 

                    dla pozostałych hodowców                                                                               120,00 zł

 

    -    OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego                                     5,00 zł

 

   - POW – ocena wartości użytkowej ogiera i klaczy w polowej wstępnej

 

                   próbie dzielności                                                                                             10,00 zł

 

    - POZ – ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności            50,00 zł

 

                  * dotyczy ogierów ras : z, hc, kn, kuców

 

    - PK – ocena wartości użytkowej klaczy w polowe zasadniczej

 

                próbie dzielności -  dotyczy klaczy wszystkich ras                                                50,00 zł

 

    - za wydanie zaświadczenia o wpisie ogiera/klaczy do księgi/rejestru                                 5,00 zł

 

    - za duplikat dokumentu hodowlanego                                                                             75,00 zł

 

    - za druk świadectwa pokrycia klaczy                                                                                  1,00 zł

 

    - za duplikat świadectwa pokrycia (odpis z rejestru)                                                           50,00 zł

 

    - za uczestnictwo klaczy w programie ochronnym

 

           * do 3 klaczy   /od sztuki/                                                                                          40,00 zł                        

 

           * za każdą kolejną klacz                                                                                              30,00 zł

 

    - za wydanie zaświadczenia o koniowatych zarejestrowanych w CBDK                                  50,00 zł

 

    - za nabycie ogiera do rozrodu                                                                                           50,00 zł

 

    - za zmianę nazwy konia                                                                                                   115,00 zł

 

    - za nieterminowy zwrot świadectw pokryć klaczy  /po 01.01.następnego roku/                     1,00 zł

 

                                                                                               za każdy druk/dzień

 

  

    - za wykonanie czynności w trybie pilnym do 7 dni (opis konia i wydanie paszportu,

      identyfikacja konia zagranicznego, zaczipowanie)                                                               80,00 zł

    - opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nie przygotowania koniowatego               48,50 zł

Uchwała wchodzi w życie 01.01.2016 roku.

Traci moc uchwała 11/2014 z dnia 22.12.2014r

 

Cennik opłat – Paszporty

*

 

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

 

79,20 zł

*

 

Zarejestrowanie koniowatego

 

 

41,80

*

 

Wydanie paszportu

 

 

4,00

*

 

Elektroniczna identyfikacja koniowatego

 

 

71,20

*

 

Identyfikacja konia sprowadzonego z zagranicy (opis słowny i graficzny)

 

 

53,50

*

 

Zarejestrowanie konia importowanego

 

 

41,80

*

 

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 

 

17,50

*

 

Wydanie duplikatu paszportu koniowatego

 

 

150,00

*

 

Nadanie / zmiana nazwy konia

 

 

115,00

*

 

Wysyłka paszportu koniowatego

 

 

6,20

*

 

Opłata za odstąpienie od identyfikacji z powodu nieprzygotowania koniowatego

 

 

48,50